REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TRDYCYJNEREGIONALNE.PL

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

II.UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA (DEFINICJE)

III.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

IV.DOSTAWA ZAMÓWIENIA

V.PŁATNOŚCI

VI.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie Internetowym dostępnym  pod adresem internetowym www.tradycyjneregionalne.pl,

prowadzonym przez BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO POLSKIEJ IZBY PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą W KIELCACH, przy UL. TARGOWA, numer 18, lokal 603, kod poczt. 25-001 ( stanowiący jednocześnie adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000820877, NIP 9592030168, REGON 385161348,

adres poczty elektronicznej: sklep@bdgizba.pl,

numer telefonu kontaktowego: +48 601229141 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora), zwany dalej – Regulamin.

2.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

3.

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sklep Internetowy do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

4.

Wymagania techniczne: Do korzystania z usług realizowanych za pomocą adresu:  tradycyjneregionalne.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu cookie.  

II. UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA (DEFINICJE):

SPRZEDAWCA – oznacza: BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO POLSKIEJ IZBY PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą W KIELCACH, przy UL. TARGOWA, numer 18, lokal 603, kod poczt. 25-001 ( stanowiący jednocześnie adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000820877, NIP 9592030168, REGON 385161348,

ZAMAWIAJĄCY /  KLIENTEM – oznacza: pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zarejestrowała się na stronie www.tradycyjneregionalne.pl, oraz zaakceptowała Regulamin i dokonała Zamówienia.

TOWAR/ PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.

CENA – uwidoczniona na stronie www.tradycyjneregionalne.pl w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek od towarów i usług) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Zamawiającego zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza: umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Zamawiającego,  Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, których szczegółowe wyliczenie podawane jest do wiadomości na stronie w trakcie składania zamówienia, w tym  koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z której Zamawiający może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Zamawiającego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty jakie zamierza kupić Zamawiający oraz dane Zamawiającego konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Zamawiającego. Każde zamówienie Klienta stanowi Ofertę.

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta.

III.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a) Dodanie wybranych przez Klienta produktów do Koszyka za pomocą przycisku: „do koszyka”,

b) Akceptacja wybranych produktów w koszyku poprzez przycisk „do kasy”,

c) Dokonanie wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności w sekcji: „Zawartość twojego koszyka”,

d) Zamawiający, który posiada Konto potwierdza w formularzu aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, natomiast Użytkownik, który nie posiada Konta może zarejestrować się lub złożyć zamówienie „Bez rejestracji” – musi podać niezbędne dane do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Zamawiającego może uniemożliwić realizację Umowy

e) W zależności od wybranej formy płatności Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności. 

2.

W przypadku zamawiania Produktów na wagę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Produktów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 10%. W przypadku sprzedaży Produktów na wagę, Klient płaci wyłącznie za Produkt prawidłowo zważony, a cena podana w formularzu zamówienia może się w związku z tym różnić od tej wskazanej na paragonie/fakturze VAT.

3.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.

Anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail (na adres email sklepu: sklep@bdgizba.pl) , zawierającej oświadczenie o anulowaniu Zamówienia razem z danymi podanymi przy składaniu zamówienia tj. Imię i nazwisko, numer telefonu,  adres.  Anulowanie zamówienia musi nastąpić nie później niż 12h od złożenie zamówienia.

5.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień lub odmowy ich realizacji w całości lub w części. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub mailowo.  

IV. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1.

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Koszty dostawy ponosi  Zamawiający, chyba, że umowa dostawy stanowi inaczej. O kosztach dostawy Produktu Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.

Dostępne możliwości dostawy:

a) Paczkomaty Inpost (do 25kg)

b) Kurier Inpost (do 25kg)

c) Kurier pocztex – Poczta Polska (do 10kg)

Zamawiający ma możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera, celem zweryfikowania poprawności oraz stanu zamówienia. Wszelkie rozbieżności lub uszkodzenia paczki, muszą zostać zwarte w protokole udostępnionym przez kuriera.

4.

Możliwy jest darmowy odbiór osobisty Zamówienia pod adresem: ul.Malików 69, 25-639 Kielce.

5.

O czasie realizacji  zamówienia,  Zamawiający jest informowany podczas wyboru sposobu dokonywana płatności.

V.PŁATNOŚCI

1.

Zamawiający dokonuje wyboru sposobu płatności podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

a) Płatności elektroniczne, Blik i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU,

b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Numer konta: PL 19 1090 2040 0000 0001 4405 9549

2.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3.

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie Zamawiającego faktury VAT.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.

Zamawiający może w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Zamawiający powinien o odstąpieniu od niniejszej umowy poinformować Sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@bdgizba.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta

2.

Klient, który odstąpił od umowy,  ma obowiązek niezwłocznie, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Klient może zwrócić Produkt na adres: ul. Malików 69, 25-639 Kielce. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

3.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.

Sprzedawca zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia towaru, w przypadku gdy jest on inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca ponownie wszedł w posiadanie zwracanego towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

1.

W razie niezgodności towaru z umową, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru, obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.

2.

Reklamację należy zgłaszać na adres email: sklep@bdgizba.pl. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a)  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; b)  żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) danych kontaktowych składającego reklamację.

3.

Zgłoszona przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. Wynik jej rozpatrzenia Zamawiającemu zostanie przekazany  pisemnie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

4.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Malików 69, 25-639 Kielce. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

5.

Sprzedawca  zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

6.

Zdjęcia Produktów umieszczane w Sklepie internetowym są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów i mogą wystąpić różnice między rzeczywistym wyglądam towaru a jego zdjęciem w Sklepie internetowym. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej tradycyjneregionalne.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne. Rejestrując się w serwisie tradycyjneregionalne..pl. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

2.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2016 roku, poz 922) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności  opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

3.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu internetowego, zmiany przepisów prawa, zmiany cennika, sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.